Czynności notarialne

Akt poświadczenia dziedziczenia

twierdzenie nabycia spadku może się odbyć zarówno drogą sądową, jak i poprzez wybranego notariusza. Oba rozwiązania mają jednakową moc prawną. Niemniej skorzystanie z usług Kancelarii Notarialnej pozwala na uproszczenie tej procedury i przeprowadzenie jej w całości na miejscu.

Oczywiście do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane jest przedłożenie odpowiednich dokumentów:

  1. skrócony odpis akt zgonu zmarłego,
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa spadkodawcy i skrócony odpis aktu małżeństwa zmarłego,
  3. skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców zmarłego bądź skrócone odpisy aktów małżeństwa tych spadkobierców, którzy po zawarciu związku małżeńskiego zmienili swoje nazwiska,
  4. jeśli zmarły sporządził testamenty – oryginały wszystkich testamentów własnoręcznych lub wypisy aktów notarialnych obejmujących testamenty notarialne – przy czym należy przedstawić każdy, także ten, który został przez spadkodawcę odwołany,
  5. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę zrzeczenia się dziedziczenia, jeśli była zawierana ze spadkodawcą,
  6. dokument obejmujący oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli było składane,
  7. jeśli zmarły był rozwiedziony lub została orzeczona separacja – odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację pomiędzy zmarłym a jego małżonkiem,
  8. numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego),
  9. dane osobowe wszystkich spadkobierców z dowodów osobistych,
  10. numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, spółdzielcze prawa do lokali, dla których są założone księgi wieczyste.

Do góry