Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Częstochowa

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii Notarialnej notariusz JUSTYNY WŁODARCZYK, oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami etyki zawodowej notariusza.

W Kancelarii Notarialnej uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące dokumentów i danych, które niezbędne są do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notariusza, należnych podatków i opłat sądowych, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 164 – z późniejszymi zmianami) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne,
- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
- sporządza poświadczenia,
- doręcza oświadczenia,
- spisuje protokoły,
- sporządza protesty weksli i czeków,
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto notariusz udziela bezpłatnej informacji prawnej w zakresie dokonywanych przez siebie czynności.

Do góry