Jaką rolę pełni notariusz?Notariusz pełni ważną rolę w procesie sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Oto kilka przykładów jego funkcji:
1. Sporządzenie aktu notarialnego - notariusz sporządza akt notarialny, który jest ważnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Akt notarialny poświadcza również autentyczność podpisów oraz zgodność treści umowy z prawem.
2. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości - notariusz przed sporządzeniem aktu notarialnego bada stan prawny nieruchomości, w tym jej księgę wieczystą, by upewnić się, że nie ma na niej żadnych obciążeń czy hipotek, które mogłyby wpłynąć na transakcję.
3. Ustalenie tożsamości stron - notariusz sprawdza tożsamość stron transakcji, na przykład poprzez weryfikację dokumentów tożsamości.
4. Potwierdzenie uiszczenia podatku - notariusz weryfikuje, czy strona sprzedająca nieruchomość lub darczyńca zapłaciła wymagany podatek.
5. Dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych - notariusz dokonuje wpisu aktu notarialnego do księgi wieczystej, co potwierdza przeniesienie własności nieruchomości.
6. Wydawanie odpisów aktu notarialnego - notariusz wydaje stronom transakcji odpisy aktu notarialnego, które stanowią ważny dokument potwierdzający zawarcie umowy.

Wszystkie te funkcje notariusza są ważne i niezbędne w procesie sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Dzięki nim można uniknąć nieporozumień i zapewnić, że transakcja zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem.

Słowo kluczowe:

Notariusz Częstochowa sprzedaż lub darowizna nieruchomości