Opłaty notarialne to wynagrodzenie notariusza

za wykonanie czynności notarialnych. W Polsce wysokość opłat notarialnych jest określana przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Wysokość opłat notarialnych zależy od rodzaju czynności notarialnej, jaką ma wykonać notariusz, a także od wartości przedmiotu czynności. Notariusz pobiera także dodatkowe opłaty za czynności dodatkowe, np. za wystawienie zaświadczeń czy udzielanie informacji.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, opłata notarialna związana z dokonaniem czynności notarialnej sprzedaży jest uzależniona od wartości przedmiotu sprzedaży, a więc od ceny nieruchomości.

W przypadku aktów notarialnych dotyczących dziedziczenia lub zawierania umowy małżeńskiej, wysokość opłat notarialnych jest stała i określona w ustawie o notariacie.

Opłaty notarialne są pobierane przez notariusza przed wykonaniem czynności notarialnej i są jednym z elementów kosztów, jakie ponosi osoba, która zamierza skorzystać z usług notariusza. Warto zauważyć, że opłaty notarialne są wyższe niż opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez inne instytucje, ze względu na specjalny charakter i wymagania, jakie wiążą się z wykonywaniem czynności notarialnych.

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ - Notariusz

W Polsce istnieją określone sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie zwolnienia z taksy notarialnej, czyli opłaty notarialnej za dokonanie określonej czynności notarialnej. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których można uzyskać zwolnienie z taksy notarialnej:
1.Osoby ubogie mogą ubiegać się o zwolnienie z taksy notarialnej na podstawie przepisów o pomocy prawnej. W takim przypadku zwolnienie może dotyczyć wszystkich czynności notarialnych, w tym także czynności związanych z nieruchomościami.
2. W przypadku czynności notarialnych związanych z nabyciem własności nieruchomości przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub osoby prawne wykonujące zadania publiczne, zwolnienie z taksy notarialnej jest przewidziane ustawowo.
3. Osoby korzystające z pomocy notariusza w ramach programu "Rodzina 500 plus" mogą uzyskać zwolnienie z taksy notarialnej w zakresie czynności notarialnych związanych z umową darowizny lub sprzedaży nieruchomości, w której stroną jest rodzina z dzieckiem objętym programem.
4. W przypadku czynności notarialnych związanych z dziedziczeniem, spadkobiercy mogą uzyskać zwolnienie z taksy notarialnej w przypadku, gdy wartość spadku nie przekracza określonej kwoty.

Warto zauważyć, że zwolnienie z taksy notarialnej może dotyczyć tylko niektórych czynności notarialnych, a nie wszystkich. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania zwolnienia z taksy notarialnej oraz zasad pobierania opłat notarialnych można uzyskać bezpośrednio u notariusza.

Słowo kluczowe:

Umowa majątkowa małżeńska