Umowa majątkowa małżeńska a notariusz

Umowa majątkowa małżeńska to umowa zawierana pomiędzy małżonkami w celu uregulowania ich majątkowych stosunków. W Polsce umowa ta jest regulowana przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.

W umowie majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą ustalić, jakie majątkowe skutki będą mieli ich związki małżeńskie, a w szczególności:
- jakie składniki ich majątku są wspólne, a jakie osobiste,
- jakie składniki majątkowe stanowią wkład każdego z małżonków w majątek wspólny,
- jak mają być podzielone ewentualne długi i zobowiązania,
- jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania majątku wspólnego,
- jakie będą konsekwencje w przypadku rozwodu lub separacji.

Umowa majątkowa małżeńska może zostać zawarta przed lub w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku zawarcia umowy przed zawarciem związku małżeńskiego, staje się ona skuteczna w dniu zawarcia małżeństwa.

Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co oznacza, że musi zostać sporządzona przez notariusza i podpisana przez obie strony przed jego obecnością. Jest to konieczne, aby umowa była ważna i skuteczna.

Warto zauważyć, że umowa majątkowa małżeńska nie może zawierać postanowień naruszających dobre obyczaje lub ograniczających prawa wynikające z przepisów prawa, na przykład prawa do alimentów czy obowiązku uzyskania zgody drugiego małżonka na zawarcie umowy darowizny lub umowy sprzedaży nieruchomości.

Słowo kluczowe:

Umowa majątkowa małżeńska