Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument notarialny

który stwierdza, kto jest dziedzicem po zmarłej osobie i jakie ma on prawo do spadku. W przypadku gdy zmarła osoba nie sporządziła testamentu, a jej majątek przekracza wartość 10 000 zł, konieczne jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, będzie potrzebował od spadkobierców pewnych dokumentów, aby przygotować dokument. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności, ale zwykle notariusz będzie potrzebował:
1. Aktu zgonu osoby, po której dziedziczą spadkobiercy - dokument ten potwierdza fakt zgonu i jest potrzebny, aby określić, kto jest spadkobiercą zmarłej osoby.
2. Dokumentów potwierdzających rodzinne powiązania między spadkobiercami a zmarłą osobą - notariusz będzie potrzebował dokumentów, które potwierdzą, że dana osoba jest spadkobiercą zmarłej osoby, na przykład aktu urodzenia lub małżeństwa.
3. Dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości - notariusz będzie musiał uzyskać dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, które wchodzą w skład spadku, takie jak aktualny odpis z księgi wieczystej.
4. Dokumenty potwierdzające wartość majątku - notariusz będzie potrzebował dokumentów, które potwierdzą wartość poszczególnych składników majątku zmarłej osoby, takie jak rachunki bankowe, umowy o pracę, umowy najmu itp.
5. Dokumentu tożsamości spadkobierców - notariusz będzie wymagał dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości, które pozwolą mu potwierdzić tożsamość spadkobierców.
Notariusz Częstochowa Justyna Włodarczyk dokładnie wyjaśni, jakie dokumenty są potrzebne w konkretnym przypadku i jakie kroki należy podjąć, aby akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa.

Słowo kluczowe:

Akt poświadczenia dziedziczenia