Zgodnie z art. 85 prawa wekslowego (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku) protest weksla jest aktem publicznym, który sporządza notariusz. Weksel to nic innego, jak papier wartościowy imienny lub na zlecenie, w którym wystawca zobowiązuje się, że inna osoba – będąca odbiorcą weksla – dokona zapłaty określonej sumy lub że sam zapłaci sumę wekslową.

Protest weksla ma miejsce w momencie, kiedy konieczna jest odmowa przyjęcia weksla lub odmowa jego zapłaty. Zapisu dokonuje się na odwrotnej stronie weksla bądź na osobnej karcie. W pierwszym przypadku należy go rozpocząć od brzegu (jeśli na drugiej stronie nie znajduje się żadne oświadczenie) lub pod ostatnim umieszczonym oświadczeniem. Jeśli protest ma zaś formę osobnej karty, powinna ona zostać złączona z wekslem i przypieczętowana pieczęcią urzędową. Łącznie powinno nie pozostawiać żadnego wolnego miejsca na wekslu.

Co musi zawierać protest weksla?

  • Nazwisko osoby wnoszącej protest oraz nazwisko osoby, wobec której protest jest wnoszony.
  • Stwierdzenie o niewypełnieniu zobowiązania przez osobę, do której skierowany jest protest bądź też zawiadomienie o niezastaniu jej w miejscu zamieszkania lub braku możliwości odnalezienia lokalu.
  • Miejsce i dzień.
  • Informacja o tym, w ilu egzemplarzach sporządzono weksel.
  • Podpis i pieczęć organu sporządzającego akt oraz numer protestu.

W momencie, kiedy dłużnik wyrazi wolę uregulowania płatności, to rolą notariusza jest odebranie zapłaty oraz wystawienia stosownego pokwitowania. Opłatę ponosi osoba, która oddaje weksel do protestu.

Obecnie rzadko dokonuje się protestu weksli, ponieważ większość z nich jest pozbawiona indosów lub też opatrzona klauzulą „bez protestu”. W razie konieczności skontaktuj się zatem z Kancelarią Notarialną.

Protest czeku także jest regulowany przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 – czyli prawo czekowe. Czek jest rodzajem papieru wartościowego stanowiącego formę zapłaty. To dokument ściśle formalizujący zobowiązanie pieniężne wystawcy i innych osób, które są pod nim podpisane.

Czek jest płatny za okazaniem do 10 dni od momentu wystawienia. By został poprawnie sporządzony, musi zawierać tytuł „czek”, a do tego polecenie zapłaty dokładnie określonej sumy wraz ze wskazaniem banku, za pośrednictwem którego ma odbyć się płatność. Konieczne jest także opisanie miejsca i daty wystawienia oraz miejsca płatności, co dodatkowo powinno być potwierdzone podpisem wystawcy.

Wyróżnić można:

  • czeki na okaziciela – przenoszone przez wręczenie;
  • czeki na zlecenie – przenoszone przez indos;
  • czeki imienne – przenoszone w formie cesji.

Procedura protestu czeku przebiega w podobny sposób, jak protest weksla. Musi on zostać dokonany przed upływem ważności dokumentu bądź w pierwszy dzień roboczy po upływie terminu. Akt protestu sporządza oczywiście notariusz w formie adnotacji na odwrotnej stronie czeku bądź na osobnej karcie dołączonej do dokumentu. W przypadku dokonania protestu na drugiej karcie łączenie powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową.

W razie kiedy dłużnik wyrazi wolę zapłaty, notariusz zobowiązuje się do wyegzekwowania płatności.