Kancelaria Notarialna

Notariusz Justyna Włodarczyk

Kanclaria Notarialna
Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 42

Naprzeciwko ZUSu.
Bezpłatny parking dla klientów kancelarii.

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii Notarialnej notariusz JUSTYNY WŁODARCZYK, oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania  czynności notarialnych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami  etyki zawodowej notariusza.

 W Kancelarii Notarialnej uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące dokumentów i danych,  które niezbędne są do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notariusza,  należnych podatków i opłat sądowych, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

OPŁATY NOTARIALNE

Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

  1. PODATKI (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych)
  2. OPŁATY SĄDOWE (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów)
  3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane również taksą notarialną)

Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobranego wynagrodzenia, powiększanego o podatek od towarów i usług VAT, powołując podstawę prawną ich pobrania. W Kancelarii uzyskają Państwo informację o wysokości wymienionych wyżej należności w związku z planowaną przez Państwa czynnością.

 

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się także do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Notariusz Częstochowa

Czynności notarialne

Opłaty notarialne

Notariusz Częstochowa

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 42

naprzeciwko ZUSu.
bezpłatny parking dla klientów kancelarii!