Kancelaria Notarialna

Notariusz Justyna Włodarczyk

Kanclaria Notarialna
Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 42

Naprzeciwko ZUSu.
Bezpłatny parking dla klientów kancelarii.

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii Notarialnej notariusz JUSTYNY WŁODARCZYK, oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania  czynności notarialnych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z zasadami  etyki zawodowej notariusza.

 W Kancelarii Notarialnej uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące dokumentów i danych,  które niezbędne są do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notariusza,  należnych podatków i opłat sądowych, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 164 – z późniejszymi zmianami) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto notariusz udziela bezpłatnej informacji prawnej w zakresie dokonywanych przez siebie czynności. 

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

Do sprzedaży lub przekazania nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, będącego zresztą finalnym etapem zawierania umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym lub darczyńcą a obdarowanym. Czynność ta wymaga z kolei przedstawienia odpowiednich dokumentów. Obie strony powinny dostarczyć kserokopie bądź skany dokumentów, z kolei oryginały są potrzebne do okazania w dniu podpisywania aktu notarialnego. Notariusz dokona też wówczas potwierdzenia tożsamości obu stron na podstawie dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu etc.

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Notarialną w celu przygotowania treści aktu notarialnego o sprzedaży lub darowiźnie nieruchomości.

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocny Akt Własności Ziemi,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa lub Urzędu Miasta,
 4. zaświadczenie, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 5. zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji lub obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 6. zaświadczenie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa, że zbywana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa w art.19 ust.2 ustawy o lasach, ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 w/w/ ustawy,
 7. zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 8. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział z Urzędu Gminy lub Miasta i mapa z podziałem,
 9. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 10. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży), warunki zapłaty ceny sprzedaży (nr rachunku bankowego) oraz warunki i data wydania działki,
 11. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON i inne dokumenty.

Akt notarialny darowizny nieruchomości – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej.
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocny Akt Własności Ziemi,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa lub Urzędu Miasta,
 4. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział z Urzędu Gminy lub Miasta i mapa z podziałem,
 5. dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 6. wartość rynkowa działki, data wydania działki.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą (stanowiącego odrębną nieruchomość)

Lokal stanowiący odrębną własność zawsze posiada księgę wieczystą, a właściciel takiego lokalu jest także współwłaścicielem części wspólnych budynku, które nie są oddane do wyłącznego użytku wszystkich właścicieli (w tym klatka schodowa, elewacja etc.). Akt notarialny sprzedaży lub darowizny takiego lokalu wymaga przedstawienia odpisu z księgi wieczystej oraz innych dokumentów potwierdzających własność.

Kserokopie lub skany potrzebnych dokumentów muszą zostać dostarczone do Kancelarii Notarialnej odpowiednio wcześniej w celu sporządzenia aktu notarialnego. Oryginały wraz z dowodami tożsamości będą zaś wymagane dla obu stron w dniu podpisania aktu. Skontaktuj się z Kancelarią w celu otrzymania kolejnych informacji.

Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocny Akt Własności Ziemi,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. wypis z rejestru lokali ze Starostwa lub Urzędu Miasta,
 4. pismo od zarządcy o braku zaległości,5)  zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 5. cena sprzedaży lokalu, warunki rozliczenia ceny oraz data wydania lokalu, nr rachunku bankowego,
 6. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

Darowizna lokalu z księgą wieczystą – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • wypis aktu notarialnego,
  • prawomocny Akt Własności Ziemi,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. pismo od zarządcy o braku zaległości,
 4. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 5. wartość lokalu, data wydania lokalu,
 6. dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje nam, kiedy nabyliśmy lub został nam przekazany lokal niestanowiący odrębnej własności. Prawo do budynku oraz gruntu pozostaje w rękach spółdzielni mieszkaniowej.

Sfinalizowanie sprzedaży bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – czyli zawarcie umowy sprzedaży lub zbycia mieszkania – wymaga sporządzenia aktu notarialnego. By tego dokonać, konieczne jest przekazanie kserokopii lub skanów dokumentów oraz okazanie oryginałów w dniu podpisania aktu. Skontaktuj się z Kancelarią Notarialną już dziś, by otrzymać więcej informacji na temat procedury.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • przydział
  • wypis aktu notarialnego
  • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 4. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 5. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży, nr rachunku bankowego), warunki i data wydania lokalu,
 6. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
  • przydział
  • wypis aktu notarialnego
  • umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 4. wartość rynkowa lokalu i data wydania lokalu,
 5. dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

Akt poświadczenia dziedziczenia

Stwierdzenie nabycia spadku może się odbyć zarówno drogą sądową, jak i poprzez wybranego notariusza. Oba rozwiązania mają jednakową moc prawną. Niemniej skorzystanie z usług Kancelarii Notarialnej pozwala na uproszczenie tej procedury i przeprowadzenie jej w całości na miejscu.

Oczywiście do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane jest przedłożenie odpowiednich dokumentów:

 1. skrócony odpis akt zgonu zmarłego,
 2. skrócony odpis aktu małżeństwa spadkodawcy i skrócony odpis aktu małżeństwa zmarłego,
 3. skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców zmarłego bądź skrócone odpisy aktów małżeństwa tych spadkobierców, którzy po zawarciu związku małżeńskiego zmienili swoje nazwiska,
 4. jeśli zmarły sporządził testamenty – oryginały wszystkich testamentów własnoręcznych lub wypisy aktów notarialnych obejmujących testamenty notarialne – przy czym należy przedstawić każdy, także ten, który został przez spadkodawcę odwołany,
 5. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę zrzeczenia się dziedziczenia, jeśli była zawierana ze spadkodawcą,
 6. dokument obejmujący oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli było składane,
 7. jeśli zmarły był rozwiedziony lub została orzeczona separacja – odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację pomiędzy zmarłym a jego małżonkiem,
 8. numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego),
 9. dane osobowe wszystkich spadkobierców z dowodów osobistych,
 10. numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, spółdzielcze prawa do lokali, dla których są założone księgi wieczyste.

Umowa majątkowa małżeńska

W chwili zawarcia małżeństwa na mocy prawa zostaje ustanowiona wspólnota majątkowa obojga małżonków. Jest to podstawowy ustrój majątkowy, który można zmienić wyłącznie na drodze sporządzonej umowy. Może ona zarówno rozszerzyć wspólnotę majątkową, jak również ją rozgraniczyć bądź ustanowić rozdzielność majątkową.

Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej koniecznie są:

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

Notariusz Częstochowa

Czynności notarialne

Opłaty notarialne

Notariusz Częstochowa

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 42

naprzeciwko ZUSu.
bezpłatny parking dla klientów kancelarii!